28 Mayıs 2022

YENİ YASADAN SONRA MALPRAKTİS SİGORTASI YAPTIRMA ZORUNLULUĞUNUN ÖNEMİ HAKKINDA HATIRLATMA

7406 sayılı Kanun ile 3359 sayılı Kanuna ilave edilen Ek Madde 13 ile şimdiye kadar hukukumuzda olmayan bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekimlerin muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın hekime rücu edilip edilmeyeceğine Mesleki Sorumluluk Kurulu karar verecektir.
Kanun metninde, rücu kararının verilmesinde ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumunun göz önüne alınacağı ifade edilmektedir. Kanunun dilinde bu hususta belirsizlikler olmakla beraber Sağlık Bakanlığının açıklamasında hekimin kusurunun "kast" düzeyinde olması dışında kalan diğer kusurluluk hallerinde Devletin tazminatı üstleneceği belirtilmiştir.
Bununla birlikte yeni düzenlemeye göre rücu davası hekime karşı açılmayacak olsa da hekimin mesleki sorumluluk sigortasına karşı açılabilecektir. Bu hususta yasal bir engel olmadığı gibi esasen zorunluluk da bulunmaktadır. Zira Devletin, tazminat ödemek suretiyle uğradığı kamusal zararı, sigortaya rücu imkanı olduğu halde bu imkanı kullanmaması, bu yola başvurmayan kamu görevlilerinin sorumluluğunu meydana getirecektir.
Bilindiği üzere, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Yeni düzenleme bu yükümlülüğü ortadan kaldırmamakta hatta daha da önemli hale getirmektedir.
Şayet hekim zorunlu mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaz ve Devlet de bu sebeple sigortaya rücu hakkını kullanamaz ise, bu sefer hekimden zararın ödenmesini talep edebilecektir. Zira hekimin sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirilmemesi tek başına ayrı bir kusurdur ve bu kusurdan kaynaklanan zararın da tazmin edilmesi gerekecektir.
Bu nedenle, yeni yasa ile hekimlerin malpraktis sigortalarını yaptırmaları daha da önem kazanmıştır.

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Hukuk Danışmanı

Av. Erkin GÖÇMEN